السلام علیک یا حسن بن علی العسکری امشب همه جا موج زند نور ولایت افتاده به سرها همه دم شور ولایت گردیده سماوات و زمین طور ولایت از پرده در آمد مه مستور ولایت

السلام علیک یا حسن بن علی ایها العسکری باز شد  بی پرده پیدا حسن حی ذوالمنن شد عیان در خانۀ چارم علی، دوّم حسن از کویر خاک می رویند یاس و ارغوان در ریاض قدس …

السلام علیک یا حسن بن علی ایها العسکری  میوزد طرفه نسیمی که دم روحانیست همه جا جلوه یار و همه جا نورانیست شب وجد و شب شادی شب مدحت خوانیست هشتمین روز همایون ربیع الثانیست

السلام علیک یا حسن بن علی العسکری از ازل آب و گلم گفت : که من کوثری ام فاطمی دین و حسینی ، حسنی ، حیدری ام همه ی دلخوشی ام ای گل زهرا  این …

السلام علیک یا حسن بن علی العسکری ای به حق مقتدا ایها العسکری ای ولی خدا ایها العسکری شمع جمع همه یوسف فاطمه زاده ی مرتضی ایها العسکری