السلام علیک یا جعفربن محمد الصادق فروزان از دو مشرق در سحرگاهان دو ماه آمد دوخورشید جهان افروز ، در دو صبحگاه آمد دو موسی از دو دریا ، یا دو یوسف از دو چاه …

السلام یا جعفربن محمد الصادق فروزان از دو مشرق در سحرگاهان دو ماه آمد دوخورشید جهان افروز ، در دو صبحگاه آمد دو موسی از دو دریا ، یا دو یوسف از دو چاه آمد …

السلام علیک یا رسول الله  السلام علیک یا جعفر بن محمد الصادق  جشن خدا بـه وسعت دنیا مبـارک است تکرار عیـد دیگـر «طاهـا» مبـارک است در لیلـــۀ ولادت پیغمبــــر عظیــــم میـلاد علـم و دانش و …

السلام علیک یا رسول الله  ای تمام آفرینش خشتی از ایوان تو علم شرق و غرب عالم سطری از قرآن تو آسمانی ها زمینی ها همه مهمان تو گل کند جان مسیح از غنچه ی …

السلام علیک یا جعفربن محمد الصادق  گرچه غمم به شدت مولا نمی شود این ریسمان ز گردن من وا نمی شود پیری که هیچ غربت و حتی امامتم مانع برای کینۀ اعدا نمی شود

السلام علیک یا جعفربن محمد الصادق  آسوده شده ام خصم ستم کار مرا کشت یک بار مگوئید که صد بار مرا کشت گه روز مرا برد پیاده سوی مقتل گه تیغ کشید و به شب …

السلام علیک یا جعفر بن محمد ای صداقت تا قیامت بنده ای از بندگانت ای کرامت سائلی از سائلان آستانت ای علوم انبیا و اولیا زیر زبانت ای اساتید جهان پیوسته مرهون بیانت

السلام علیک یا جعفربن محمد عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است خون جگر به دیده ی آل پیمبر است شهر مدینه گشت عزا خانۀ وجود رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر …