السلام علیک یا موسی بن جعفر ای وجودت مطلع الانوار یا موسی ابن جعفر ای جلالت برتر از گفتار یا موسی ابن جعفر ای رواقت کعبۀ دل وی حریمت طور سینا ای هزاران موسیت زوّار …

السلام علیک یاموسی بن جعفر دردل حبسم وحبس است به دل فریادم     فرصتی نیست که ازسینه برآیددادم

السلام علیک یا موسی بن جعفر زندان رواق روشنی شد غرق نورت دیوارها نمناک از شرم حضورت دهلیزها مستند هنگام عبورت زنجیر تسبیحی به دستان صبورت

السلام علیک یا موسی بن جعفر آقا بیا که روضه ی موسی بن جعفر است چشمانمان ز داغ مصیباتشان تر است جامه سیاه بر تن و بر جان شرار آه دلها به یاد غصه او پر …