امشب بـه جهان آمـده پیغمبر دیگر؟

29 فروردین 1395 در 11:19ق.ظ

السلام علیک یا محمدبن علی الجواد امشب بـه جهان آمـده پیغمبر دیگر؟ یا کعبه گرفته است به بر حیدر دیگر؟ یا از حسنین است عیـان منظر دیگر؟ دارد به سـرِ دست، رضـا کوثـر دیگر

دهم ماه رجب، عیدِ جواد، ابن رضاست

29 فروردین 1395 در 11:17ق.ظ

السلام علیک یا محمد بن علی الجواد دهم ماه رجب، عیدِ جواد، ابن رضاست عطر ریحانه ز ریحانه در امواج فضاست بـه رضا دسته گلی کرده خداونـد عطا که گلستان وجود از نفسش روح فزاست 

شعر شهادت

21 شهریور 1394 در 9:19ق.ظ

السلام علیک یا جوادالائمه تا آه سینه سوزی، از قلب من برآید هر دم هزار نوبت، جانم زتن برآید بس کوه غصه بردم، بس خون دل که خوردم پیوسته از لبم جان جای سخن برآید …

السلام علیک یا جوادالائمه ای مرگ مدد کن که من زار بمیرم ای زهر، خلاصم کن و بگذار بمیرم بگذار در این خانه که غمخانۀ من بود تنها و غریب از ستم یار بمیرم

السلام علیک یا جوادالائمه زهر به جان زد شررم ای پدر سوخت ز پا تا به سرم ای پدر جواد مظلوم تو از دست رفت نمانده دیگر اثرم ای پدر

۰۰۳-امشب به شبستان ولایت قمر آمد

18 اردیبهشت 1393 در 7:50ق.ظ

السلام علیک یا جواد الائمه امشب به شبستان ولایت قمر آمد خورشید جمالات خدا جلوه‌گر آمد طوبـای تمنـای رضـا را ثمـر آمد در بیت رضا بـاز رضای دگـر آمد

۰۰۲-امشب شب عید است همه گل بفشانید

18 اردیبهشت 1393 در 7:48ق.ظ

السلام علیک یا جواد الائمه امشب شب عید است همه گل بفشانید خود را به در بیت ولایت برسانید از دست رضا عیدی خود را بستانید این بیت بخوانید بخوانید بخوانید

السلام  علیک یا جوادالائمه به دیوار قفس بشکسته ام بال و پر خود را زدم تنهای تنها ناله های آخر خود را درون شعله همچون شمع سوزان آتشی دارم که آبم کرده و آتش زدم …