شعر شهادت

27 مهر 1394 در 6:06ق.ظ

السلام علیک یا قاسم بن الحسن عسل سـرخ شهـادت چقـدر شیرین است می جنت که خدا گفته به قرآن این است سم اسبان به روی سینۀ من سنگین نیست بر مـن امـروز غریبـی عمـو سنگین …

شعر شهادت

27 مهر 1394 در 6:03ق.ظ

السلام علیک یا قاسم بن الحسن ای عمو! تنها امیدم در رهت ترک سر است مرگ درراه تو برمن از عسل شیرین تر است گرچه می دانی یتیمم، اذن میدانم بده فرض کن این سیزده …

السلام علیک یا قاسم بن الحسن این تن غرقه به خون مصحف پا مال من است این عزیز دل زهرا و حسین و حسن است اِرباً اربا شده مثل علی اکبر، پسرم پیرهن از تن …

السلام علیک یا قاسم بن الحسن سپرت سینۀ مجروح و زره پیرهنت اجلت یار و عسل لختۀ خون در دهنت سیزده سورۀ قرآن عمو با چه گنه شسته با خون گلویت شده آیات تنت؟