السلام علی قلب الزینب الصبور – ورود اهل بیت به شهر شام یا مزن چوب جفا را بر لب و دندان من یا بگو بیرون روند از مجلست طفلان من یا نزن شرمی نما از …

السلام علی قلب الزینب الصبور- ورود به شهر شام و مجلس یزید شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید ساز با نالۀ ذرّیۀ زهرا نزنید سر مردان خدا را به سر نیزه زدید مرد باشید …